angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke boeken top 10

 1. vla5dpbyd2pu
  Regentenwerk
  Lauren Lauret
  Tot de Bataafse Revolutie van 1795 kwamen op het Binnenhof regenten in de Staten-Generaal samen namens zeven soevereine provincies om de Republiek te besturen. Twintig jaar later waren de Staten-Generaal (inmiddels verzamelnaam voor de Eerste en Tweede Kamer) enkel nog medewetgever naast koning Willem I. De wortels van de Tweede Kamer in de Republiek hebben echter meer continuïteit opgeleverd dan tot nu toe is aangenomen. Dit boek laat zien dat de Kamerleden hun nieuwe vergaderpraktijk vormgaven Open Lees meer op basis van de oude regententradities. Zo bleven de leden zich hardmaken voor hun provincie en het aandeel van de vergadering in het landsbestuur. Aan de hand van brieven, dagboekaantekeningen en debatten onthult Lauren Lauret de intriges en anekdotes waarmee de overdracht van tradities gepaard ging. Ondanks de staatkundige verschillen tussen beide vergaderingen hechtten de regenten aan bedaard overleg, consensusgericht wetgeven, sobere huisvesting en dat allemaal met respect voor persoonlijke relaties, de provincies en het Huis van Oranje. Regentenwerk slaat daarmee een brug tussen de Staten-Generaal in de Republiek en de Tweede Kamer, en laat een nieuw licht schijnen op de bestuurlijke cultuur van de vroege negentiende eeuw.Lauren Lauret (1991) studeerde geschiedenis in Nijmegen en Münster. De afgelopen jaren was zij als promovendus en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Ze doceert Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden en ze analyseert het hedendaagse politieke krachtenveld bij de denktank van politieke historici Advies & Actualiteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sluit Lees minder
  € 29,99
 2. Haagse Bespiegelingen
  Haagse Bespiegelingen | Over parlement en politiek
  Bert van den Braak
  Haagse BespiegelingenIn dit boek zijn de beste beschouwingen opgenomen van Bert van den Braak over parlement en politiek. Helder, puntig en met oog voor de parlementaire geschiedenis en de regels aan het Binnenhof.Zijn bespiegelingen, die eerder verschenen op de website parlement.com, nuanceren het beeld dat de media van de Haagse arena schetsen. Ze bieden een schat aan kennis over parlementaire gebruiken en de geschreven en ongeschreven regels aan het Binnenhof. Zijn analyses zijn gelardeerd Open Lees meer met interessante feiten en treffende citaten.Een gescheiden zaken- en personenregister maken van Haagse bespiegelingen een handig naslagwerk voor politici, wetenschappers, ambtenaren, journalisten en de geïnteresseerde kiezer. Sluit Lees minder
  € 24,99
 3. Natuur, milieu en klimaat | Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019
  Meer dan honderd partijen werkten mee aan een ontwerpakkoord om de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent terug te dringen. Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels presenteerde het ontwerpakkoord aan het kabinet. De plannen werden doorgerekend en van kanttekeningen voorzien. Daarna was het aan de politiek om keuzes te maken over het tempo waarin klimaatverandering moet worden aangepakt, over de financiering van de voorgestelde maatregelen en over de verdeling van de Open Lees meer lasten.Dit Jaarboek plaatst het milieuprobleem in historisch perspectief. Aan de orde komen de Natuurschoonwet van 1928, Nederlandse politieke partijen over milieu en klimaat, het ecologisch zelfbewustzijn van het parlement, het rapport van de Club van Rome uit 1972 en de val van het tweede kabinet-Lubbers over het Nationaal Milieubeleidsplan in 1989. Er zijn ook rubrieken over spraakmakende Kamerdebatten, herinneringen aan overleden oud-politici, recensies, interviews en er is de parlementaire kroniek van 2018-2019. Sluit Lees minder
  € 22,90
 4. De canon van het sociaal-liberalisme
  De canon van het sociaal-liberalisme
  Coen Brummer en Daniël Boomsma
  Vandaag de dag is het sociaal-liberalisme een brede politieke stroming met veel maatschappelijke invloed. Niet alleen D66 noemt zich sociaal-liberaal, maar ook Femke Halsema en Mark Rutte hebben opzichtig geflirt met het etiket.Van het algemeen kiesrecht tot de moderne verzorgingsstaat: sociaal-liberalen stonden aan de basis van vele revoluties in de Nederlandse politiek. Altijd met het doel om vrijheid mogelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen. Zo wilde Samuel Sarphati met het Paleis voor Open Lees meer Volksvlijt – afgebeeld op het omslag van dit boek – de vooruitgang van de industrialisatie toegankelijk maken voor rijk en arm.De canon van het sociaal-liberalisme vertelt voor het eerst de rijke geschiedenis van deze stroming. Aan bod komen inspirerende toespraken, spannende Kamerdebatten en politieke verworvenheden die het werk zijn van sociaal-liberalen: van het befaamde Kinderwetje van Sam van Houten tot de strijd van Aletta Jacobs voor het vrouwenkiesrecht, en van de roep om referenda van Henri Marchant tot het eerste paarse kabinet. Sluit Lees minder
  € 25,-
 5. Liberale lessen
  Liberale lessen | Macht en onmacht van de VVD
  Gerry van der List
  In 2009 scoorde de VVD dramatisch slecht in de peilingen en leek het einde van de politieke loopbaan van de leider in zicht. Een jaar later mocht deze Mark Rutte zich de eerste liberale premier sinds een eeuw noemen. Gerry van der List beschrijft op basis van vele gesprekken, reportages, archiefonderzoek en persoonlijke impressies de opmerkelijke opmars van de VVD, die zich snel ontwikkelde tot een goed geoliede campagnemachine met een grote bestuurlijke macht.Uiteraard gaat Liberale lessen ook Open Lees meer in op de schaduwzijden van het succes: de talrijke integriteitsproblemen, het verstommen van het interne debat, de verbleking van het liberale profiel door bestuurlijk opportunisme. Zo ontstaat een uiterst levendig beeld van de kracht en zwaktes van de partij die al bijna een decennium de Nederlandse politiek domineert.Gerry van der List is redacteur van Elsevier Weekblad. Hij werkte bij de Teldersstichting, het wetenschappelijke bureau van de VVD, en promoveerde op een studie over de partij, De macht van het idee. Sluit Lees minder
  € 21,99
 6. Voorzijde Bundel Wilders Gewogen
  Wilders gewogen | 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek
  Gerrit Voerman en Koen Vossen
  Nadat Geert Wilders in september 2004 uit de VVD-fractie was gestapt, slaagde hij er lange tijd in om met zijn Partij voor de Vrijheid het politieke debat te domineren. Als erfgenaam van Pim Fortuyn vertolkte hij de stem van kiezers die zich zorgen maken over immigratie, islam, het afbrokkelen van de Nederlandse identiteit en de staat van de democratie.Met zijn eigenzinnige, onvoorspelbare en dwarse optreden verraste Wilders dikwijls zowel vriend als vijand. Als gedoogpartner van het eerste Open Lees meer kabinet-Rutte verspeelde hij een machtspositie door plots zijn steun in te trekken. Meermaals werd zijn politieke einde voorspeld, maar meermaals ook leek hij, afgaande op de peilingen, de macht voor het grijpen te hebben.Met de opkomst van Thierry Baudet en het Forum voor Democratie is een nieuw hoofdstuk begonnen in de geschiedenis van de PVV: Wilders is het monopolie op de rechterflank kwijtgeraakt. Wat nu? Sluit Lees minder
  € 25,-
 7. Groter denken kleiner doen
  Groter denken, kleiner doen
  Herman Tjeenk Willink
  Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het (dus) ook goed met onze democratische rechtsstaat? Bij Herman Tjeenk Willink, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en oud-vicepresident van de Raad van State, rijst steeds vaker de angstige vraag: hoe stevig zijn onze instituties als het er echt om gaat spannen? Hoe 'Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig' zijn wij, burgers, als medeburgers buiten de maatschappelijke orde worden Open Lees meer verklaard? Wat blijft er van de democratische rechtsstaat over als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en sentimenten? In de afgelopen veertig jaar heeft Herman Tjeenk Willink zich in al zijn functies ontpopt als een onvermoeibaar verdediger van de democratische rechtsstaat en geharnast tegenstander van de overheid als bedrijf. De ontwikkelingen van de laatste jaren en zijn vele gesprekken, vooral met professionals op de werkvloer, rechters en betrokken burgers, hebben hem ertoe verleid zijn gedachten opnieuw tegen het licht te houden. 'Groter denken, kleiner doen' is een even noodzakelijk als verrassend antwoord op de problemen en uitdagingen van onze tijd. Sluit Lees minder
  € 15,-
 8. "Majesteit, U kent het werkelijke leven niet'
  'Majesteit, U kent het werkelijke leven niet' | De oorlogsdagboeken van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens
  Michael Riemens
  Eelco Nicolaas van Kleffens geldt als een van de belangrijkste en invloedrijksteNederlandse ministers van Buitenlandse Zaken (1939-1946) uit detwintigste eeuw. In Majesteit, U kent het werkelijke leven niet worden de vijfdagboeken die Van Kleffens tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield voorhet eerst integraal uitgegeven. Tezamen vormen ze een unieke bron voorde Nederlandse monarchie en de oorlogskabinetten in ballingschap teLonden.In de dagboeken is één van de zeer schaarse vertrouwelingen van Open Lees meer koninginWilhelmina aan het woord. Van Kleffens' beschrijvingen van haarzwak- en onzekerheden en stemmingswisselingen wijken nogal af van hetgangbare beeld van de "Moeder van het Verzet'. In opdracht van Wilhelminatrad hij op in enkele uiterst delicate en explosieve kwesties. Dedagboeken leveren ook nieuwe inzichten op over de Nederlandse buitenlands-politieke en diplomatieke geschiedenis uit de oorlogsjaren. Vooralde beschrijvingen van de besprekingen met de Amerikaanse presidentRoosevelt en leden van zijn regering zijn interessant vanuit het perspectiefvan een kleine(re) staat die zichzelf niet onbelangrijk vond. Ten slottegeven de dagboeken nieuwe informatie over het Londense bannelingenmilieu,Engelandvaarders, de dingen van alledag en het oorlogsnieuws. Sluit Lees minder
  € 29,95
 9. De ongehoorde helft
  De ongehoorde helft | De eerste vrouwen op het politieke pluche
  Paul van der Steen
  'Als ik als Kamerlid mislukte, dan zouden de vrouwen het gedaan hebben', zei Suze Groeneweg over haar verantwoordelijkheid als eerste vrouwelijke parlementariër van Nederland. Politieke pioniers als zij voelden een last drukken. Het vergde moed om als eerste vrouw in een volksvertegenwoordiging, in een college van B en W of in een kabinet plaats te nemen. Ook omdat na de invoering van het algemeen kiesrecht de oude vooroordelen voortleefden. De eerste vrouwelijke minister mocht aan de slag op Open Lees meer een departement in de zachte sector. Drenthe kreeg als eerste een vrouwelijke commissaris van de koningin, want daar gebeurde toch niets. Het premierschap blijft tot op de dag van vandaag een exclusieve mannenzaak. 'De ongehoorde helft' portretteert de vrouwen die als eerste de vinger durfden op te steken, die zorgden dat de mannen met macht niet om hen heen konden of die om treurige redenen solliciteerden en daarmee geschiedenis schreven. Sluit Lees minder
  € 19,95